Iz keca u dvojku:Hasan Fatkić ne ide u zatvor zbog dvije PVC cijevi

Poštovani prijatelji

S obzirom da sam  Vas obavijestio  10.02.2024.godine   da su  protiv mene kao  Predsjednika  Školskog odbora JU Medicinske škole Bihać (koji se radi volonterski)  pokrenute istražne radnje i vršeno  saslušanje zbog sumnje da sam počinio krivično djelo “Zloupotreba položaja ili ovlaštenja” iz člana 383.stav 1. KZ FbiH ito:  “da sam u svojstvu službene osobe Predsjednika školskog odbora JU Medicinska škola Bihać iskorištavanjem svog službenog položaja ili ovlaštenja prekoračenjem granica svojih službenih dužnosti … …….. da pribavim koristi firmi koja je izvodila radove da ne izvede sve građevinske radove propisane tendere tako da nije zamijenila odvodne i kanalizacione cijevi u renoviranju WC prostorija….. na koji sam način oštetio JU Medicinsku školu Bihać i pribavio materijalnu koristi izvođaču radova.”  

S obzirom da Kantonalno  tužilaštvo  Travnik   koje je pokrenulo istragu  14.12.2023.godine  i saslušanja svih učesnika u postupku  nakon  pregledavanja  svih dokumenata i izjava   svojim  aktom   broj  T06 0 KTK 0034328 23  od  09.04.2024.godine  a koje sam dobio  danas  15.04.2024.godine OBUSTAVLJA  protiv mene  istragu  jer nije zloupotrebljen službeni  položaj,  da sam dužnost obavljao u  skladu sa svojim ovlaštenjima, te da je provedena  sva tenderska procedura  u skladu sa Zakonom o  javnim nabavkama .

S obzirom da je  domar  JU „Medicinska  škola „ Bihać  Halid Dervišević  podnio NETAČNO  i   LAŽNO  krivičnu  prijavu  protiv mene  a u skladu sa Zakonom  da je lažno podnošenje krivične  prijave  krivično djelo  , protiv istog ću  u narednom periodu  podnijeti  krivičnu  prijavu za  štetu  koja je nastala takvim   lažnim  radnjama.

Izvor: FB.Hasan Fatkić