Mjere opreza koje se primjenjuju prilikom ulaska u Austriju

Austrija
AUSTRIJA

Na adresu našeg portala Cazin.NET vjerni čitatelj je preveo saopštenje Austrijske Ambasade u Beču, koje se primjenjuju prilikom ulaska u Austriju.

a)  Državljani trećih zemalja (osobama koje ne koriste pasoš/putovnicu Republike Austrije, prim. prev.) koji su  posljednjih 14 dana prije polaska na put boravili u jednom od područja koja su navedena na web-stranici Saveznog ministarstva za evropske i međunarodne poslove i za koja postoji upozorenje putnicima u vezi sa pojavom korona virusa, obavezne su da prilikom ulaska u zemlju sa sobom nose i da predoče liječničku potvrdu o svom zdravstvenom stanju. Ovaj dokument treba da potvrđuje, da je rezultat molekularno-biološkog testa na SARS-CoV-2 negativan.

Ovo se trenutno (09. 03. 2020) odnosi na sljedeće zemlje: Kina (parcijalno upozorenje putnicima), Iran, Italija (parcijlano upozorenje putnicima) i Južna Koreja. To se, ipak, u svakom trenutku može promijeniti. Putnicima stoga hitno treba savjetovati, da prije polaska na put provjere, da li je neophodno predočavanje potvrde o zdravstvenom stanju prilikom ulaska u zemlju. Potvrda o zdravstvenom stanju mora biti izdata od strane liječnika koji u skladu sa pripadajućim propisima dotične zemlje ima odobrenje za samostalan rad u profesiji i ne smije biti starija od 4 dana. Ova potvrda mora biti sastavljena na njemačkom ili engleskom jeziku i odgovarati navedenom u prilogu uredbe. Odgovarajući formulari se nalaze u prilogu uredbe. Osobama koje ne mogu da predoče takvu liječničku potvrdu može se uskratiti ulazak u zemlju ili se mogu poduzeti dalje mjere prema zakonu o epidemiji. Ova uredba stupa na snagu sljedećeg dana nakon njenog objavljivanja (to je 7. mart 2020. godine), primjenjiva je od petog dana nakon objavljivanja (to je 11. mart 2020. godine) i vrijedi, bez izuzetka, za SVE državljane trećih zemalja (osobe koje ne koriste pasoš/putovnicu Republike Austrije, prim. prev.).

b) Svi putnici koji ulaze u zemlju ili su u tranzitu su po naredbi zdravstvenog organa uprave obavezni da se podvrgnu medicinskkoj provjeri u pogledu postojanja sumnje da su oboljeli od COVID-19. Ova provjera se sastoji od uzimanja podataka o kretanjima na putovanju i mogućim kontaktima sa nekom osobom koja je oboljela od COVID-19E, kao i mjerenje tjelesne temperature. Ova uredba stupa na snagu odmah.