Utvrđen prijedlog zakona o advokaturi FBiH

Vlada Federacije BiH utvrdila je danas na prijedlog Federalnog ministarstva pravde Prijedlog zakona o advokaturi FBiH koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru.

Prijedlog ovog zakona se, između ostalog, uređuju advokatska djelatnost, uslovi za obavljanje ove djelatnosti, zatim prava i dužnosti advokata, kao i prestanak prava na obavljanje advokature i privremena zabrana vršenja advokatske djelatnosti.

Također, ovim zakonom su tretirani i advokatski stručni saradnik, te advokatski pripravnik, a propisuju se i advokatski ispit i stručno usavršavanje, organizacija advokature, zatim finansiranje advokatskih komora, disciplinska odgovornost i zaštita prava advokata, te advokatskih stručnih saradnika i advokatskih pripravnika.

Prijedlogom zakona je propisano da je advokatura nezavisna i samostalna profesionalna djelatnost koja osigurava pružanje pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju njihovih prava i pravnih interesa.

Ovaj zakonski propis predviđa da će u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu Skupština Advokatske komore donijeti Tarifu o nagradama i naknadi za rad advokata dok će, u istom roku, federalni ministar pravde donijeti pravilnik o visini nagrade advokatima za odbrane po službenoj dužnosti.

Predlagač je naveo da je razlog za donošenje ovog zakona definisanje kvalitetnog zakonskog okvira za obavljanje advokatske djelatnosti uz pojašnjenje da je važeći Zakon o advokaturi FBiH donesen 2002. godine, a koji je do izrade ovog zakona pretrpio više izmjena i dopuna.

Federalno ministarstvo pravde je kao obrađivač navedenog zakonskog propisa prepoznalo potrebu donošenja novog zakona koji bi na osnovu redovne zakonodavne procedure, kao i provođenja sveobuhvatne javne rasprave predstavljao kvalitetan normativni okvir za unaprjeđenje advokatske djelatnosti. Tekst zakona je rađen, između ostalog, i u saradnji sa advokatskim komorama, kako sa federalnog tako i regionalnog nivoa, piše akta.

Izvor vijesti: haber.ba