Donesene tri nove naredbe za FBiH

– Zadužena je Federalna direkcija robnih rezervi da, uz saglasnost Vlade FBiH, u cilju sprečavanja širenja korona virusa (COVID-19) na području F BiH, FŠCZ stavi na raspolaganje 400 kilograma dezinfekcionog sredstva SEMI SAN T- 65.

– Naređuje se Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva i kantonalnim kriznim štabovima nadležnih ministarstava zdravstva da sve naredbe koje su donijeli nakon 16.03.2020. godine, kada je proglašeno stanje nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID 19) na području Federacije BiH, revidiraju i usklade zajedno s nadležnim štabovima civilne zaštite.

– Naređeno je kantonalnim i gradskim/općinskim štabovima civilne zaštite da ne donose naredbe i mjere koje nisu usaglašene sa naredbama i mjerama Federalnog štaba civilne zaštite. Realizacija ove naredbe izvršit će se shodno propisima o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

– Naređuje se Federalnoj upravi civilne zaštite da izvrši raspodjelu transportnih medija i briseva, kako slijedi, i to: Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske, Orašje (300 kom), Zavodu za javno zdravstvo USK, Bihać (900 kom), Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica – Zavod za javno zdravstvo ZDK (1.200 kom), Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona (1.500 kom), Zavodu za javno zdravstvo BPK-Goražde (300 kom), Zavodu za javno zdravstvo SBK Travnik (900 kom), Zavodu za javno zdravstvo HBZ, Kanton 10, Livno (300 kom), Zavodu za javno zdravstvo HNK, Mostar (1.500 kom), Zavodu za javno zdravstvo ZZH (600 kom) i Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (1.500 kom).

Istim aktom Federalnoj upravi civilne zaštite je naređeno da izvrši raspodjelu testova za koronavirus, i to: Kliničkon centru Univerziteta u Sarajevu (8.000 kom), Općoj bolnici “Abdulah Nakaš” (4.000 kom), Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla (4.000 kom) i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar (4.000 kom).

– Izmijenjena je naredba FŠCZ broj: 12-40-6-148-8/20 od 17.3.2020. godine novom tačkom 3 koja glasi: “Vozač teretnih vozila u međunarodnom transportu i unutrašnjem cestovnom saobraćaju koji je državljanin BIH, dužan je izolaciju u trajanju od 14 dana ili do odlaska na narednu vožnju provesti na adresi prebivališta ili do odlaska na narednu vožnju provesti na adresi koju sam odredi prilikom izdavanja rješenja o izolaciji. Vozač kojem je određena mjera izolacije, prilikom odlaska na narednu vožnju, dužan je posjedovati Potvrdu o angažovanju vozača, sa navedenim datumom i vremenom početka angažovanja, kojom dokazuje poštovanje mjere izolacije. Potvrdu o angažovanju vozača izdaje ovlaštena osoba prijevoznika.”

Izvor vijesti: haber.ba