Danas se održava 47. sjednica Gradskog vijeća Grad Bihać

 

Za sjednicu je predložen s lj e d e ć i:

D n e v n i r e d

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Bihaća za 2024.godinu

2. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka prema dužnicima Grada Bihaća za izmirenje glavnog duga i troškova sudskog postupka uz otpis zakonskih zateznih kamata

3. a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01.-31.03.2024.godine

b) Informacija o trošenju tekuće rezerve za period 01.01.-31.03.2024.godine

4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o značajnim datumima, događajima i ličnostima od značaja za Grad Bihać kao i način njihovog obilježavanja

5. Nacrt Strategije prema mladima Grada Bihać za period od 2024. do 2028.godine

6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² korisne stambene površine na području grada Bihaća u 2023.godine

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU „Zavod za prostorno uređenje” Bihać

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Bihaća

9. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o regulaciji saobraćaja na području Grada Bihaća

10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na jedinstvene cijene skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada

11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu JKP”Komrad”d.o.o. Bihać

12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za davanje u zakup poslovnih prostorija Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja Unsko-sanskog kantona

13. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Bihaća

 

14. a) Prijedlog Rješenja o prestanku mandata članu savjeta Mjesne zajednice Čavkići, te imenovanju člana savjeta Mjesne zajednice Čavkići

b) Prijedlog Rješenja o prestanku mandata članu savjeta Mjesne zajednice Orašac, te imenovanju člana savjeta Mjesne zajednice Orašac

15. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica ” d.o.o. Bihać

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Nadzornog odbora JP”Veterinarska stanica” d.o.o. Bihać.