Krediti u vrijeme pandemije: Na koji način banke mogu olakšati izmirenje obaveza

Pravo na posebne mjere koje olakšavaju otplatu kredita mogu ostvariti samo klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni vanrednim okolnostima izazvanim koronavirusom.
Agencija za bankarstvo FBiH kao odgovor na trenutnu vanrednu situaciju u
Federaciji BiH, usvojila odluku privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom koronavirusa, kao i onu koja se odnosu na leasing društva.

Odlukama Agencije, kao privremenim mjerama, propisuju se vrste posebnih mjera koje banka, MKO i lizing društvo mogu primijeniti za ublažavanje negativnih efekata izazvanih pojavom koronavirusa na finansijski sistem, građane i privredu u
Federaciji BiH.

U dosadašnjim istupima korištena formulacija “da banke, MKO i lizing društva
mogu odobriti posebne mjere klijentima….” iz razloga što odluke Agencije predviđaju više vrsta posebnih mjera, koji se primjenjuju u zavisnosti od
procjene efekata koje data mjera može proizvesti za poslovanje klijenta u cilju ublažavanja negativnih efekata vanrednih okolnost.

Te mjere mogu biti:

– moratorij, odnosno odgoda u otplati kreditnih obaveza,

– uvođenje “grace” perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita
koji se otplaćuju anuitetno na period od najduže 6 mjeseci,

– produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno,

– produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i
revolving kredite i prekoračenja po transakcionim računima na period od najduže
6 mjeseci, pri čemu bi klijenti tokom tog perioda mogli koristiti i dio izloženosti koji
je bio neiskorišten na dan modifikacije,

– odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih
trenutnih poteškoća sa likvidnošću,

– druge mjere koje banka (ili nedepozitna finansijska institucija) poduzima u cilju
olakšanja servisiranja kreditnih obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja
klijenta.

Posebno ističu da pravo na jednu od posebnih mjera koje banka, MKO i lizing društvo odobrava, imaju klijenti, fizička i pravna lica čija je kreditna sposobnost pogoršana, odnosno čiji su izvori za otplatu smanjeni i time onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza zbog negativnog utjecaja
izazvanog pandemijom koronavirusa