Odgovori iz Kur’ana na osam uobičajenih pitanja

IslamBosna.ba-Tuga sa sobom nosi niz pitanja… beskrajno ‘zašto?”… Ovdje je na nekoliko pitanja pružen odgovor iz Kur’ana.

1. Mi uvijek pitamo: Zašto prolazim kroz iskušenja?

Kur’an odgovara: Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: “Mi vjerujemo!” i da u iskušenje neće biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. (el-Ankebut, 2-3)

2. Mi uvijek pitamo: Zašto nikada ne dobijem ono što želim?

Kur’an odgovara: Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. – Allah zna, a vi ne znate.(el-Bekara, 216)

3. Mi uvijek pitamo: Zašto sam pod ovolikim opterećenjem?

Kur’an odgovara: Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. (el-Bekara, 286) Ta, zaista, s mukom je i last,  zaista, s mukom je i last! (el-Inširah, 5-6)

4. Mi uvijek pitamo: Zašto gubim nadu?

Kur’an odgovara: I ne gubite hrabrost i ne žalostite se; vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici. (Ali-Imran, 139)

5. Mi uvijek pitamo: Kako se mogu s tim suočiti?

Kur’an odgovara: O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite! (Ali-Imran, 200) Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima (el-Bekara, 45)

6. Mi uvijek pitamo: A šta ću ja dobiti od ovoga?

Kur’an odgovara: Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati .. (et-Tevba, 111)

7. Mi uvijek pitamo: O kome ću ovisiti?

Kur’an odgovara: Meni je dovoljan Allah, nema boga osim Njega; samo se uzdam u Njega, On je Gospodar svemira veličanstvenoga! (et-Tevba, 129)

8. Mi uvijek pitamo: Ali ne mogu više podnijeti!

Kur’an odgovara: …i ne gubite nadu u milost Allahovu; samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost.(Jusuf, 87) ….ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv. (ez-Zumer, 53)

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisala: Jasmin Mudžahid

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

Izvor vijesti: saff.ba