Ko će dobiti 10.000 KM za stan ili kuću?

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS-a objavilo je javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u KS-u do 10.000 KM. Javni poziv objavljen je na web stranici pomenutog ministarstva, a dostupan je na linku https://mkipgo.ks.gov.ba/node/21262, kao i obrazac za prijavu. Rok za prijave je 30 dana.

U javnom pozivu su sadržani uslovi za subvencioniranje, kriteriji za bodovanje, dokumentacija koju aplikanti moraju priložiti, te način prijave na javi poziv. Subvencije će biti dodijeljene za kupovinu stana ili kuće ili izgradnju kuće ili stana u KS-u.

Rang-liste

Kako je istakao resorni ministar Enver Hadžiahmetović, Ministarstvo će po redoslijedu sa konačne rang-liste reda prvenstva kandidata isplaćivati 10.000 KM u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu KS-a za ove namjene i broja pristiglih aplikacija.


image

Enver Hadžiahmetović: Krov nad glavom je najvažniji


– Pravo na subvenciju mogu ostvariti mladi od 18 do 38 godina, koji su državljani BiH i imaju prebivalište u KS-u neprekidno najmanje tri godine, kao i da podnosilac zahtjeva i njegov bračni i vanbračni partner nemaju riješeno stambeno pitanje na drugi način, kao i da nisu bili vlasnici stana ili kuće koju su otuđili pravnim poslom. Uslovi su i da prodavac stana ili kuće nije roditelj, brat ili sestra podnosioca zahtjeva ili roditelj, brat ili sestra bračnog ili vanbračnog partnera podnosioca zahtjeva, da je zaključen notarski obrađen ugovor o kupoprodaji stana ili kuće od 1. novembra 2021. zaključno sa danom objavljivanja javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih ili da kandidat posjeduje pravosnažno odobrenje za građenje nadležnog organa, izdato na ime podnosioca zahtjeva, od 1. novembra 2021. zaključno sa danom objavljivanja javnog poziva, rekao je ministar Hadžiahmetović.

Također, uslovi su da kupoprodajna cijena stana ili kuće, odnosno utvrđena vrijednost građevinskog dijela objekta u izgradnji, ne prelazi 180.000 KM, prema ugovoru o kupoprodaji stana ili kuće, odnosno rješenju nadležnog organa o uplati naknade za izgradnju skloništa, te da podnosilac zahtjeva ili njegov bračni ili vanbračni partner nisu ostvarili pravo po projektu Ministarstva za predinvestiranje u poticajnu stanogradnju, što Ministarstvo utvrđuje na osnovu službene evidencije.

Visoke kamate

Po njegovim riječima, rješavanje stambenog pitanja mladih pored pitanja zaposlenja je najsloženije i najznačajnije egzistencijalno pitanje, naročito u aktuelnoj ekonomskoj situaciji kako u BiH tako i u KS-u.

– U cilju iznalaženja što povoljnijih mogućnosti u uslovima visoke stope nezaposlenosti mladih, visoke cijene kvadratnog metra stana, visokih kamatnih stopa na stambene kredite kod banaka, niskih plata mladih, osigurava se podrška mladima u rješavanju stambenog pitanja, što je jedan od strateških ciljeva socijalne brige iz Strategije prema mladima KS-a od 2019-2023. koju je usvojila Skupština KS-a, dodao je ministar Hadžiahmetović.

Izvor vijesti: oslobodjenje.ba